Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w technovation

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line na konferencję Technovation Forum, która odbędzie się w dniach 20 - 21 marca 2024 r., organizowaną przez ODITK Szkolenia Sp. z o.o., zwanym dalej ODITK, oraz warunki uczestnictwa.
2. Po wypełnieniu formularza zgłoszenia on-line Zgłaszającemu zostanie wysłana wiadomość elektroniczna na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia on-line, potwierdzająca wszystkie istotne elementy Umowy. Przesłanie Zgłaszającemu e-maila zwrotnego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a ODITK i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy.
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona i wysyłana w ciągu 7 dni roboczych po wypełnieniu formularza zgłoszenia on-line na podany adres e-mail księgowości Zgłaszającego lub inny adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia online.

4. Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia on-line w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z ODITK.
5. Zapłaty ceny uczestnictwa w konferencji należy dokonać ciągu 14 dni od otrzymania faktury proforma od ODITK, lecz nie później niż 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Technovation Forum.
6. Podane ceny za uczestnictwo w konferencji są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Obejmują udział w konferencji oraz komplet materiałów konferencyjnych, lunche, przerwy kawowe i wieczór Technovation.
7. Podstawą przyjęcia na Technovation Forum jest przesłanie zgłoszenia oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo.
8. Rezygnację z udziału w konferencji należy dokonać w formie pisemnej e-mailem na adres: jszeksztello@oditk.pl.
9. W przypadku rezygnacji po dniu 18 stycznia 2024r, a przed 28 lutego 2024 r zgłaszający obowiązany jest do zapłaty połowy pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a ODITK umowy. Rezygnacja po 28 lutego 2024 r powoduje konieczność zapłaty pełnej kwoty uczestnictwa.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania nieznacznych zmian w harmonogramie i programie konferencji.
11. W przypadku braku uczestnictwa w konferencji oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
12. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
13. ODITK zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia konferencji oraz do odwołania jej. W przypadku odwołania konferencji ODITK dokona niezwłocznego zwrotu wpłaconych środków przez Zgłaszającego, co wyłącza prawo do dochodzenia przez Zgłaszającego innych roszczeń związanych z faktem odwołania konferencji.